یا زهرا...

3724155882342381332112182363188202147651

گرمای تابستان چه لذت بخش است

وقتی با خدا معامله بهشت و جهنم می کنم.

گرما را به جان می خرم

اما حجابم را با جهنم عوض نخواهم کرد
/ 4 نظر / 58 بازدید
نجیبه

گام به گام عملی و مستند دوستی و انس با روح یک شهید به تجربه رسیده است ... !

بی ادعا

حجاب؛ چقدر فرق است بین حجاب من و تو یا معصومه، حجاب تو چقدر برای تو عفت می آورد و حجاب من چقدر؟ چقدر فرق است بین دین من و تو، یا معصومه، چقدر فرق است بین خدای من و تو یا معصومه؟ چقدر فرق است بین پرستش من و تو یا معصومه؟ چقدر؟ چقدر؟ چقدر؟ خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه هر دو می سوزاند اما این کجا و آن کجا